Köp- och Leveransvillkor

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.
För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.
Vi följer Personuppgiftslagen (PUL).

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig.
Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till transportör och göra en skadeanmälan.
Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan inom 48 timmar.
Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Ta även kort på den skadade varan både utanpå och inuti varan och skicka till info@papperbird.se. Vid hemkörning av leverans måste en reklamation av synligt skadad kartong/emballage ske på följesedeln och lämnas till chauffören!

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd.
Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.
Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Betalning och Leverans
När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller.
Leverans kommer att ske inom 30 dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.
Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt.
Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa.
Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.
I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering.
Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma.
Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order.
Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran.
När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller.
Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt.
Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin.
Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats.
Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten.
Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du meddelat oss skriftligen.
Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats.
Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen.
Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.
Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ingen bytes-, returrätt eller öppet köp för produkter som är sålda vid utförsäljning.
Produkter som omfattas av utförsäljning har ingen bytes-, returrätt eller öppet köp.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.
Du har inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.
Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan.
Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan.
Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.
Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna under fliken ”Kundtjänst”.
Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten.
Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.
Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning.
Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten.
Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.
Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.
Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.
Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.
Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.
Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken ”Kundtjänst”.
Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.
Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.
All gods som ska returneras bokas via skickaenkelt. se. och lämnas antingen till närmaste ombud eller terminal.
Returen emballerar du i originalförpackning med avsedda skydd och inneremballage.
Du som kund står själv för returfrakten och anses betalningsansvarig om varan skadas eller kommer bort. OBS! Spara sändningsnummer för din egen skull tills varan är tillbaka hos oss.

Tryckfel m.m.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.
Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist.
Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer.
Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Övergiven kundvagn
Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen.
Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt.
Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli.
Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet.
Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut

Webbdesign (Support och uppdateringar)

Support ingår i våra tre paket. 
Frameworks och Plugin-källuppdatering är alltid gratis, innehåller den också kontroller för kompatibilitet.
Innehållsredigering ingår den första månaden och 1 timme per månad, sen är det 300 kr exkl. per extra timme, faktureras en gång i månaden.

PapperBird

Birger Jarlsgatan 3b Lgh 1002
55463, Jönköping
Org.nr: 199009108219
Momsregistreringsnummer: SE900910821901
Tel: 072 900 13 81
E-mail: info@papperbird.se